Trong tháng 10.2015 thì Google đã cải tái cơ cấu lại bộ máy của công ty khổng lồ của mình. Cụ thể là thành lập một công ty mẹ với…