Với sự phát triển của công nghệ web thì mọi thứ hiện nay điều có thể quản lý trên web. Với web chúng ta có thể chia sẻ, giao tiếp…