Ngân hàng, được định nghĩa khác nhau, tùy theo luật pháp, vùng lãnh thổ mỗi quốc gia. Tuy nhiên, tất cả ngân hàng đều có một điểm chung: nhận tiền…