Sau đây là những định nghĩa được nhiều người quan tâm nhất trong năm 2015. Đó là những cụm từ viết tắt của một tổ chức, sự kiện hay từ…