Với công nghệ web, mobile phát triển mạnh trong những năm gần đây thì các game client, game pc dần chuyển qua thể loại game trên nền tảng web và…