Black Friday dịch đơn giản theo nghĩa Việt là ngày Thứ Sáu Đen. Đối với người Việt thì nghe từ đen là hiểu như không được may mắn hay là…